Disclaimer

Versie geldig vanaf 1 juli 2017

Assisi BV, statutair gevestigd te (4906 CV) Oosterhout, aan de Koopvaardijweg 19b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2204 3638 (hierna te noemen “Assisi”) is de wereldwijde houder van het merk “Oil & Vinegar” en het daarmee verbonden beeldmerk, logo, slogan en (in opdracht vervaardigde exclusieve) foto’s.

Deze website (www.oilvinegar.com) is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Assisi en is bedoeld om u te informeren over het bedrijf van Oil & Vinegar, onze producten, onze winkels en de activiteiten die wij ondernemen.

De website en de inhoud ervan – zowel de geschreven teksten, recepten, pay-off en slogan als de afbeeldingen, logo, grafische ontwerpen, huisstijl en foto’s – zijn eigendom van Assisi en auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om producten op de markt te brengen of te verspreiden of diensten aan te bieden onder gebruikmaking van of met verwijzing naar deze auteursrechtelijk beschermde elementen, deze te verveelvoudigen dan wel daarvan anderszins gebruik te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Assisi.

Ook op de inhoud van de websitepagina’s rust het auteursrecht van Assisi en deze mag niet in welke vorm dan ook verveelvoudigd worden behoudens voor persoonlijk en derhalve expliciet voor niet-commercieel gebruik. U mag tijdens het bekijken van de website kopieën en prints van de site maken voor zover dit incidenteel en voor eigen gebruik bestemd is.

Uitzondering op de regel dat de inhoud van de website eigendom is van Assisi, zijn foto’s of afbeeldingen van producten die een andere merknaam/logo voeren dan “Oil & Vinegar”; hiervan berust de eigendom van logo, handelsmerk, huisstijl e.d. bij de desbetreffende producent/merkgerechtigde. Tweede uitzondering zijn zogenaamde “links” of “hyperlinks”. Deze leiden naar websites buiten het domein van oilvinegar.com, welke geen eigendom zijn van Assisi, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze (hyper)links worden geactiveerd, verlaat men de website van Oil & Vinegar. Hoewel Assisi selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan of aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het functioneren van deze sites noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Mocht u de gelinkte websites willen bezoeken, dan doet u dat geheel op eigen risico.

De op deze website getoonde informatie wordt door Assisi met constante zorg en aandacht samengesteld en geactualiseerd. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de getoonde informatie juist of volledig is. Assisi behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Assisi alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Assisi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of zogeheten “social media” verspreid worden. Assisi sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een dergelijke verspreiding van (delen van) de inhoud van deze website.

Privacy

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het beschermen van informatie die ons is toevertrouwd door onze klanten, bezoekers van onze website en mensen die hun emailadres hebben verstrekt om onze nieuwsbrief te ontvangen onze verantwoordelijkheid is. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden zijn regels opgesteld om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze “Privacyverklaring” geven wij weer hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wie is voor de behandeling van mijn gegevens verantwoordelijk en tot wie kan ik mij wenden met vragen?

Nederland:
Assisi bv
Koopvaardijweg 19b
NL-4906 CV Oosterhout
Nederland
info@oilvinegar.nl

Deutschland:
Francisco Deutschland GmbH
Am Reilsbach 17
D-56812 Cochem
Duitsland
info@oilvinegar.de

Österreich:
Francisco Deutschland GmbH Zweigniederlassung Österreich
Donauzentrum, Top 744
Wagramerstrasse 83
A-1202 Wien
Oostenrijk
info@oilvinegar.at

België/Belgique:
Francisco Flanders bvba
Bus 80
Woluwedal 70
B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
België
info@oilvinegar.be

United Kingdom:
Farr End Enterprises Ltd (Oil&Vinegar Inverness)
8 Union Street
Inverness
IV2 4BH
Verenigd Koninkrijk
sales@oilvinegar.co.uk

Assisi BV is de wereldwijde eigenaar van het merk Oil&Vinegar en tevens de eigenaar van Francisco Deutschland GmbH en Francisco Flanders bvba.

Indien u een bestelling heeft geplaatst op één van onze webshops hebben wij de volgende gegevens van u opgeslagen:
– Naam, adres, postcode, woonplaats (hierna: NAW-gegevens)
– E-mailadres
– Geboortedatum (indien opgegeven)
– Telefoonnummer
– Aankoopgegevens (alleen via webshop)
– Activiteiten op www.oilvinegar.com (zoals voorkeuren, openen, doorklikken)

Indien u (tevens) lid bent van onze Food Lovers Club en uw gegevens via onze webshop heeft verrijkt registeren wij de bovenstaande gegevens en bovendien de gegevens van uw aankopen in onze fysieke winkels, voor zover u daarbij onze clubkaart heeft getoond.

Wij gebruiken uw persoons- en aankoopgegevens om

– Indien u een bestelling heeft geplaatst: om deze zo snel en soepel mogelijk te kunnen verwerken
– Om u te informeren over activiteiten in onze winkel, voor u geselecteerde aanbiedingen te doen door één van de bedrijven in onze groep en (algemene) webstatistieken te ontwikkelen.
– In uitzonderlijke gevallen: om u per e-mail te benaderen om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van onze producten en dienstverlening.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld met uitzondering van de volgende gevallen:

– Het verwerken van een bestelling wordt verzorgd door een derde partij, waarna een andere partij de bezorging verzorgt.
– Het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail wordt verzorgd door een externe partij, die de e-mailadressen gecontroleerd bewaart en de verzending van nieuwsbrieven verzorgt.
– Voor het uitvoeren van statistieken maken wij gebruik van externe partijen die gecumuleerde, geanonimiseerde verkoopanalyses samenstellen
– Op grond van een eventueel wettelijk voorschrift.

Met alle derde partijen met wie uw gegevens in de bovenstaande gevallen worden gedeeld zijn verwerkersovereenkomsten in het kader van de AVG afgesloten.

De gegevens worden in de centrale databases van Assisi BV, de wereldwijde merkeigenaar van Oil&Vinegar, bewaard. De bijbehorende servers staan in Nederland. De gegevens kunnen ook op individuele basis worden ingezien in elke Oil&Vinegar winkel in Europa.

U heeft het recht op inzage, op wijziging, en op verwijdering van uw persoonsgegevens, en op beperking van, c.q. bezwaar tegen, de verwerking door derden.

Een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan één der bovenvermelde organisaties en zal binnen de wettelijke termijn worden beantwoord. 

Op uw verzoek zal Assisi uw persoonsgegevens uit haar bestanden verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings)verplichtingen en het verwijderen niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht.  U kunt zich altijd en zonder enkel gevolg uitschrijven van het ontvangen van onze e-mail nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ om te registreren hoe vaak www.oilvinegar.com wordt bezocht, via welke links dit gebeurt en welke voorkeuren haar bezoekers hebben. Cookies zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.oilvinegar.com bezoekt. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert. Ook kunt u uw computer zo instellen, dat er geen cookies worden geaccepteerd of  opgeslagen.

Het systeem achter onze website is ontworpen om activiteiten te controleren. Zo kunnen wij onbevoegde handelingen voorkomen en persoonlijke informatie beschermen. Deze website benut verder de standaard SSL certificaatcodering om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen.  Wanneer uw gegevens worden overgedragen aan derde partijen voor bovenvermelde doelen gebeurt dat middels een beveiligde verbinding.

Indien u zich heeft ingeschreven als klant van Oil & Vinegar verlenen wij u via onze website toegang tot uw eigen account, waar u uw persoonsgegevens kunt bekijken en wijzigen. Om de veiligheid van uw informatie te maximaliseren, verplichten wij bezoekers zich middels een wachtwoord te identificeren om in te kunnen loggen. Deze wachtwoorden zijn voor ons niet zichtbaar.

Uw aankoopgegevens worden bewaard zolang nodig is op grond van wettelijke en fiscale eisen. Indien u zich uitschrijft worden uw persoonsgegevens gedurende zeven jaar bewaard, tenzij u verzoekt om de gegevens direct  na uitschrijven te wissen.

Oil&Vinegar respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Assisi BV, Mei 2018